Algemene voorwaarden - Onyx Advocaten

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Onyx Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Bij Onyx Advocaten zijn meerdere advocaten in dienst, die zich ten doel stellen om kwalitatief hoogstaande juridische diensten te verlenen. Dit met name op het gebied van het privaatrecht en het bestuursrecht, alles in de ruimste zin des woords. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende en vervolg)opdrachten van Onyx Advocaten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Opdracht

 1. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks verstrekt aan Onyx Advocaten, hetzij aan individuele personen, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Onyx Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle werkzaamheden, die door Onyx Advocaten worden verricht, worden uitgevoerd naar diens beste inzicht en vermogen. Onyx Advocaten staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Er is te allen tijde sprake van een inspanningsverbintenis, nimmer een resultaatsverbintenis.
 3. Onyx Advocaten baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 4. Onyx Advocaten bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt hierbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Onyx Advocaten het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 6. Opdrachtgever dient gegevens digitaal aan te leveren voor zover dat mogelijk is. Dit kan via e-mail en via de website. Onyx Advocaten zal alle correspondentie sturen via e-mail aan het door opdrachtgever bekendgemaakt e-mailadres. Het niet openen of niet lezen van correspondentie per fax komt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 3 – Annulering, schorsing en opzegging van de opdracht

 1. Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever, ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Onyx Advocaten zich het recht voor nakoming te eisen, dan wel annuleringskosten in rekening te brengen.
 2. Onyx Advocaten is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen, voor zover opdrachtgever niet onevenredig in zijn belangen wordt geschaad. Voorzieningen die Onyx Advocaten ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Onyx Advocaten door de opschorting leidt, dient door opdrachtgever volledig te worden vergoed.
 3. Onyx Advocaten is bevoegd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of de opdracht geheel of gedeeltelijk, door een schriftelijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden, zonder dat Onyx Advocaten gehouden zal zijn een schadevergoeding te voldoen, in het geval van:

I. een tekortkoming door opdrachtgever in de nakoming van een verplichting voortvloeiende uit de opdracht of de algemene

voorwaarden;

II. overlijden van opdrachtgever;

III. (een aanvraag tot) surseance van betaling, faillietverklaring of crediteurenaanbod van een der partijen;

IV. onder curatelestelling of onderbewindstelling van een der partijen;

V. verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van een der partijen;

VI. intrekking van vergunningen van een der partijen die voor de opdracht noodzakelijk zijn;

VII. beslaglegging, dan wel derdenbeslag, op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van een der partijen is gelegd.

Artikel 4 – Honorarium en verschotten

 1. De kosten van de uitvoering van de opdracht door Onyx Advocaten omvatten het eigenlijke honorarium en indien van toepassing de zogenaamde verschotten.
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.
 3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Onyx Advocaten periodiek vast te stellen basistarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Onyx Advocaten bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basistarief te wijzigen.
 4. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht van Onyx Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels etc.). Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.
 5. Voor het incasseren van onbetwiste openstaande vorderingen door Onyx Advocaten gelden andere regels. Openstaande vorderingen worden geïncasseerd op basis van het ‘No Cure, No Pay’-principe. Indien Onyx Advocaten er niet in slaagt de openstaande vordering te incasseren, zal er geen honorarium aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de vordering inclusief rente en kosten wordt voldaan, wordt de zaak zo afgewikkeld dat opdrachtgever de hoofdsom overhoudt na BTW-restitutie.
 6. Voor het incasseren van vorderingen onder de € 750,00 rekent Onyx Advocaten standaard een bedrag van € 75,- excl. BTW aan dossierkosten. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever en kunnen niet verhaald wordt op de debiteur.
 7. Indien Onyx Advocaten er niet in slaagt de openstaande vordering te incasseren door feiten en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of binnen de risicosfeer van opdrachtgever liggen (bv. het niet reageren van de opdrachtgever op een herhaald verzoek of het annuleren van de incasso door de opdrachtgever), dan is Onyx Advocaten gerechtigd om de rente en buitengerechtelijke kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen, met een minimum van € 200,00 excl. BTW.
 8. Tussentijdse betalingen strekken op grond van artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en het restant van de hoofdsom. Dit behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Genoemde bedragen worden in beginsel verrekend met de door Onyx Advocaten ontvangen bedragen, danwel worden deze in rekening gebracht, indien de opdrachtgever rechtstreekse betalingen heeft ontvangen.
 9. In het geval Onyx Advocaten de opdracht heeft gekregen om een dagvaardingsprocedure te starten, dan mag zij er ook op vertrouwen dat de opdrachtgever het vonnis wenst uit te winnen. Indien hier geen sprake van is, dan heeft Onyx Advocaten het recht om de in het vonnis toegewezen rente, buitengerechtelijke kosten en eventuele salaris gemachtigde/raadsman in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien niet het volledige bedrag (hoofdsom, rente en alle overige kosten) wordt toegewezen, is Onyx Advocaten gerechtigd om 10% excl. BTW over het toegewezen bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 100,00 excl. BTW.

Artikel 5 – Betaling

 1. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal één kalenderkwartaal gedeclareerd.
 2. Indien Onyx Advocaten het wenselijk acht is zij te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheid van opdrachtgever te verlangen, alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen. Verschotten (externe kosten zoals bijvoorbeeld griffierechten) worden te allen tijde één-op-één en direct doorbelast en waar nodig op voorschotbasis in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 3. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen. Reclamaties over een factuur dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk in het bezit van Onyx Advocaten te zijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt ingestemd te hebben met de declaratie.
 4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag een gekapitaliseerde rente van 1% per maand verschuldigd.
 5. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 200,00.
 6. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Onyx Advocaten haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Indien tot opschorting wordt overgegaan, zal dit zoveel mogelijk met opdrachtgever worden gecommuniceerd. Onyx Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 7. Indien de opdrachtgever een consument is, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. Onyx Advocaten zal bij het niet betalen van een vordering de consument aanmanen en een betaaltermijn gunnen van veertien dagen. In de aanmaning staat opgenomen wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen. In het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd zijn.
 8. Voor zover tijdige betaling uitblijft, is Onyx Advocaten tevens gerechtigd om het faillissement van opdrachtgever aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 1.440,00 en mogen separaat aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Onyx Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium.
 2. Onyx Advocaten is niet aansprakelijk in het geval van overmacht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Onyx Advocaten voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Onyx Advocaten en opdrachtgever bestaande opdracht. Tevens vrijwaart opdrachtgever Onyx Advocaten uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot het recht van intellectuele eigendom op door Onyx Advocaten aan opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 7 – Bewaartermijn dossier

Na het sluiten van de dossiers worden deze zo spoedig mogelijk naar de opdrachtgever teruggezonden. Onyx Advocaten bewaart alle stukken in haar digitale archief voor de duur van zeven jaren. Na verloop van die termijn kunnen de dossiers worden vernietigd.

Artikel 8 – Wet Wwft

De opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat ons kantoor op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hierna te noemen ‘Wwft’, alsmede de daarbij behorende besluiten en regelingen, verplicht is om de in die regelgeving omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten. De opdrachtgever is ermee bekend dat ons kantoor krachtens Wwft verplicht kan zijn de opdrachtgever te identificeren. De opdrachtgever dient hieraan telkens en volledige medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Onyx Advocaten zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren.

De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Onyx Advocaten en doet afstand van ieder recht om Onyx Advocaten strafrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van Onyx Advocaten in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen.

Artikel 9 – Wijzingen adres, burgerlijke staat en/of huwelijksgoederenregime

De opdrachtgever is verplicht adreswijzingen, alsmede wijzingen in burgerlijke staat en/of huwelijksgoederenregime, binnen veertien dagen schriftelijk aan Onyx Advocaten mede te delen. Hetzelfde geldt voor toetredingen tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), het verkeren in staat van faillissement, dan wel het onder bewind of curatele te worden gesteld.

Artikel 10 – Klachten

In het geval van een klacht over de uitvoering van een opdracht door Onyx Advocaten dient opdrachtgever het klachtenreglement te hanteren. Deze wordt meegezonden met de opdrachtbevestiging en is te raadplegen via de website www.onyx-advocaten.nl.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op iedere opdracht met Onyx Advocaten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. In het laatste geval is behoudens andersluidend wettelijk voorschrift de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd om van de geschillen omtrent aan Onyx Advocaten verstrekte opdrachten kennis te nemen.

Download hier de algemene voorwaarden.

Download the General Terms and Conditions here.

laatste nieuws

Algemene voorwaarden Onyx Advocaten 2
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap