Gespecialiseerde advocaat

Heldere prijsafspraken

Vrijblijvend eerste advies

Direct actie

Ontslag op staande voet aanvechten

Ben je op zoek naar informatie over het aanvechten van een ontslag op staande voet? Als je op staande voet ontslagen wordt, staat je wereld ineens op zijn kop. Je bent hier niet vooraf over geïnformeerd en mogelijk komt het zelfs compleet als een verrassing. Opeens valt je bron van inkomen weg. Ook heb je geen recht op een WW-uitkering, omdat je verwijtbaar werkloos bent. Dit heeft natuurlijk een flinke impact op je persoonlijke situatie en het is dan ook begrijpelijk dat je het ontslag op staande voet wilt aanvechten.

Lees op deze pagina wat de 3 wettelijke eisen zijn voor een ontslag op staande voet, hoe je het ontslag moet aanvechten bij de kantonrechter en wat de gevolgen zijn van een ontslag op staande voet. Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op.

Informatie voor de werknemer: ontslag op staande voet

Bij een ontslag (op staande voet) is je werkgever gebonden aan de regels uit het ontslagrecht. Een werkgever kan je daarom niet zomaar ontslaan. Er zijn diverse redenen, die als legitieme grondslag voor een ontslag op staande voet kunnen dienen. Onder dringende redenen vallen onder meer diverse ernstige misdragingen op het werk, zoals: diefstal, fraude, mishandeling of werkweigering.

Gevolgen van een ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet komt er per direct en zonder tussenkomst van de kantonrechter een einde aan de arbeidsovereenkomst. Je ontvangt vanaf dat moment geen loon meer en je hebt geen recht op een transitievergoeding. Verder komt je recht op een WW-uitkering te vervallen, omdat je volgens het UWV verwijtbaar werkloos bent. Daarnaast moet je mogelijk nog een schadevergoeding aan je werkgever betalen, omdat je werkgever wellicht schade lijdt als gevolg van het plotselinge ontslag.

Heel erg tevreden zijn wij over de service en expertise van Onyx Advocaten. Door verder te denken hebben we uiteindelijk sneller dan verwacht alles kunnen afhandelen met onze debiteuren. Martijn van Hurne is een echte expert op dit gebied en heel prettig om mee samen te werken. Hij komt met creatieve en pro-actieve oplossingen. Daarnaast is de bereikbaarheid 100%.

mevr. N. Storms-Jansen - Stichting SPARK Campus

3 wettelijke eisen van een ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet heeft dus grote gevolgen voor jou als werknemer. Om je te beschermen tegen een onterecht ontslag, stelt de wetgever 3 wettelijke eisen aan de werkgever, voordat men een werknemer rechtsgeldig op staande voet kan ontslaan. Deze 3 wettelijke eisen zijn:

 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag.
 2. Het ontslag moet direct (onverwijld) na het incident of gedraging worden gegeven.
 3. De dringende reden moet direct (onverwijld) aan jou worden medegedeeld, zodat je weet waarom je op staande voet bent ontslagen.

Eis 1: Dringende reden voor ontslag

Je mag alleen op staande voet ontslagen worden wanneer er sprake is van een dringende reden. Denk hierbij aan aan een ernstige misdraging, zoals het stelen van spullen, mishandeling of verduistering, het schenden van een geheimhoudingsplicht of (in sommige gevallen) werkweigering. Meer incidentele gevallen, zoals sporadisch te laat komen, vormen onvoldoende aanleiding om van een dringende reden te kunnen spreken. Ook het onvoldoende functioneren, een aangekondigde reorganisatie of het niet halen van gestelde doelen vormen geen dringende reden voor ontslag.

Bij de beoordeling of er sprake is van een dringende reden spelen persoonlijke omstandigheden altijd een rol. Je leeftijd, hoe lang je al in dienst bent en je functioneren tot nu toe zijn dus allemaal factoren die meewegen. De bewijslast om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake was van een dringende reden ligt altijd bij de werkgever.

Eis 2: Onverwijldheid

Met deze voorwaarde wordt bedoeld dat je werkgever onverwijld (zonder uitstel) na het bekend worden met de dringende reden (of de ontdekking daarvan) overgaat tot op staande voet ontslag. De werkgever moet op basis van deze voorwaarde dus direct actie ondernemen en mag dit niet uitstellen. Indien er nog slechts een vermoeden is van een dringende reden, dan mag de werkgever wel eerst een onderzoek instellen. Ook hierbij dient de werkgever voortvarend te werk te gaan. De werkgever kan hoor en wederhoor toepassen en de werknemer gedurende het onderzoek op non-actief te stellen. Zodra de uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat er sprake is van een dringende reden, dient de werkgever op dat moment alsnog direct door te pakken en over te gaan tot het ontslag op staande voet.

Eis 3: Direct medegedeeld

Op het moment dat het ontslag op staande voet wordt gegeven, moet de werkgever ook onverwijld (direct) de reden van het ontslag aan de werknemer mededelen. Voor de werknemer moet dus direct duidelijk zijn waarom er tot het ontslag op staande voet wordt overgegaan. Deze reden van het ontslag mag op een later moment ook niet meer gewijzigd worden. Er mogen later dus ook geen aanvullende redenen aan toegevoegd worden. Voor een werkgever is het daarom erg belangrijk om deze motivatie vanaf het moment van ontslag goed te formuleren. Om aan deze voorwaarde te voldoen en dit te kunnen bewijzen, wordt een mondeling ontslag op staande voet vrijwel altijd schriftelijk bevestigd in een ontslagbrief of per e-mail. Ook dit dient onverwijld te gebeuren.

Kortom, een ontslag op staande voet is aan strenge voorwaarden gebonden. Dit om te voorkomen dat een werkgever hier te lichtvaardig mee omgaat. Voldoet de werkgever niet aan de wettelijke voorwaarden, dan kan het ontslag op staande voet worden vernietigd en/of er kan een financiële vergoeding worden gevorderd. Bij een ontslag op staande voet is het daarom altijd aan te raden om juridisch advies in te schakelen. Dit geldt voor zowel de werkgever als de werknemer.

Namens Stichting ’t Verzetje (Zwemclub) heb ik Onyx Advocaten gevraagd een vordering te incasseren.

Een paar kwalificaties die mij direct opvielen:

– snelle respons en actie,

– tactvolle benadering en aanpak,

– prettige samenwerking.

Uiteraard zijn er meer, die in het geheel hebben geleid tot een uitstekend resultaat.

dhr. C. Lavina, Stichting 't Verzetje

In welke situaties is ontslag niet toegestaan?

Er zijn diverse omstandigheden, waaronder werknemers wettelijke bescherming genieten tegen ontslag. Deze omstandigheden worden opzegverboden genoemd. Let op: bij een ontslag op staande voet zijn de opzegverboden niet van toepassing. Juist om die reden wordt het ontslag op staande voet met enige regelmaat gebruikt om werknemers die onder het opzegverbod vallen, toch te ontslaan.

Voorbeelden van situaties waarin je niet ontslagen kunt worden:

 • Gedurende de eerste twee jaar van je ziekte.
 • Als je zwanger bent, of zwangerschaps- of bevallingsverlof hebt.
 • De eerste 6 weken nadat je na een zwangerschap weer bent gaan werken.
 • Indien je een (buitenlandse) militaire dienstplicht uitvoert.
 • Indien je (kandidaat)lid bent van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging.

Je ontslag op staande voet aanvechten

Indien je werkgever niet aan alle genoemde eisen voldoet, dan is het ontslag op staande voet vernietigbaar. Dit betekent dat je het ontslag op staande voet via de kantonrechter met succes kan aanvechten. Indien de kantonrechter oordeelt dat het ontslag onterecht is, dan heeft dit grote gevolgen voor de werkgever.

Het ontslag kan bijvoorbeeld worden vernietigd, waardoor je alsnog recht hebt op loondoorbetaling. Indien je niet meer wilt terugkeren bij je werkgever, dan kan de kantonrechter ook een billijke vergoeding toekennen. Het is daarom heel belangrijk dat je goed laat toetsen of het op staande voet ontslag voldoet aan de 3 wettelijke eisen.

Hoe kun je een ontslag op staande voet aanvechten?

Als je op staande voet bent ontslagen, dan moet je altijd actie ondernemen. Indien je werkgever niet aan alle eisen voldoet, dan is het ontslag namelijk alsnog vernietigbaar. Dit ongeacht of het ontslag terecht of onterecht is. Indien je bijvoorbeeld op staande voet bent ontslagen, omdat je een diefstal hebt begaan (dringende reden); dan is het ontslag niet rechtsgeldig als de werkgever niet aan de overige voorwaarden voldoet (onverwijld geven en/of onverwijld mededelen van de dringende reden). Verder kan altijd worden geprobeerd om alsnog tot een oplossing te komen met je werkgever.

Indien je op staande voet bent ontslagen, dan dien je dit daarom altijd te laten toetsen door de ontslagrecht specialisten van Onyx Advocaten. Het aanvechten kan vervolgens op twee manieren gebeuren.

Schikking

In de praktijk blijkt dat er vaak alsnog overeenstemming kan worden bereikt over het ontslag in de vorm van een schikking. Er worden dan onderlinge afspraken vastgelegd en het ontslag op staande voet wordt ingetrokken, zodat je weer aan het werk kunt. Het op staande voet ontslag kan ook worden omgezet in een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Voor jou als werknemer heeft dit als voordeel dat je alsnog recht hebt op een WW-uitkering en er financiële afspraken kunnen worden gemaakt, zodat je toch je loon of een ontslagvergoeding ontvangt. Verder loop je niet het risico dat de kantonrechter in je nadeel beslist over het gegeven ontslag op staande voet.

De gemaakte afspraken worden in dit geval opgenomen in een zogenaamde 'vaststellingsovereenkomst'.

Gerechtelijke procedure

Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met je werkgever en je je niet neerlegt bij het gegeven ontslag, dan is een gerechtelijke procedure noodzakelijk. Het ontslag wordt dan via de kantonrechter aangevochten. Dit moet gebeuren binnen twee maanden nadat het ontslag op staande voet is gegeven. Via een verzoekschrift wordt gevraagd om het loon door te betalen en het ontslag terug te draaien (vernietigen). Je kunt daarnaast vragen om het ontslag in stand te laten, maar dit wel te compenseren door een financiële vergoeding toe te kennen.

Hierbij kun je aanspraak maken op drie vergoedingen:

 1. Transitievergoeding;
 2. Vergoeding wegens het niet in acht nemen van de wettelijke opzegtermijn;
 3. Billijke vergoeding.

Onyx Advocaten is een serieuze en oprechte partij. Mij hebben ze zeer goed geholpen. Komen afspraken na en werken accuraat en snel. Mijn eventuele volgende zaak gaat weer naar Onyx Advocaten. Lof!!

dhr. G. van Langeveld

Wat kun je doen als je het ontslag op staande voet wilt aanvechten?

Als je op staande voet ontslagen bent en je het daarmee oneens bent, is het verstandig om onderstaande stappen te doorlopen. Door de drie stappen te doorlopen, is de kans groter dat je in het gelijk gesteld wordt, als je besluit je ontslag aan te vechten.

Stap 1: Ga na of je ontslag op staande voet wel rechtmatig en terecht is.

Zoals hierboven beschreven zijn er 3 wettelijke eisen waar een ontslag op staande voet aan moet voldoen om rechtmatig te zijn. Er moet dus sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag, het ontslag dient direct te volgen na de gebeurtenis, je dient direct te zijn ingelicht over de reden van je ontslag en je werkgever moet kunnen bewijzen dat de gebeurtenis die de dringende reden vormt, heeft plaatsgevonden.

Stap 2: Zorg dat je nog niets hebt ondertekend.

Als je werkgever je vraagt om iets te ondertekenen, doe dit dan niet. Vraag eerst om een kopie van hetgeen ondertekend moet worden, zodat je dit mee naar huis kunt nemen en rustig kunt doorlezen. Mogelijk doe je met een dergelijke ondertekening namelijk afstand van bepaalde rechten, wat gevolgen kan hebben als je de zaak wilt aanvechten.

Stap 3: Maak snel en duidelijk kenbaar dat je het niet met je ontslag eens bent.

Nadat je op staande voet ontslagen bent, dien je zo snel als mogelijk te laten weten dat je het daar absoluut niet mee eens bent. Dit kun je het beste doen via een aangetekende brief, waarin je ook aangeeft om bereid te zijn door te werken als je werkgever dat zou willen.


Schakel daarnaast juridische hulp in om je bij te staan. Een advocaat kan je met zijn juridische expertise beter adviseren over het verdere verloop en je bijstaan tijdens de zaak. Hierdoor is de kans op een goede afwikkeling en het terugdraaien van je ontslag groter.

Wat zeggen klanten over Onyx Advocaten?

Heel erg tevreden zijn wij over de service en expertise van Onyx Advocaten. Door verder te denken hebben we uiteindelijk sneller dan verwacht alles kunnen afhandelen met onze debiteuren. Martijn van Hurne is een echte expert op dit gebied en heel prettig om mee samen te werken. Hij komt met creatieve en pro-actieve oplossingen. Daarnaast is de bereikbaarheid 100%.

mevr. N. Storms-Jansen - Stichting SPARK Campus

Namens Stichting ’t Verzetje (Zwemclub) heb ik Onyx Advocaten gevraagd een vordering te incasseren.

Een paar kwalificaties die mij direct opvielen:

– snelle respons en actie,

– tactvolle benadering en aanpak,

– prettige samenwerking.

Uiteraard zijn er meer, die in het geheel hebben geleid tot een uitstekend resultaat.

dhr. C. Lavina, Stichting 't Verzetje

Onyx Advocaten is een serieuze en oprechte partij. Mij hebben ze zeer goed geholpen. Komen afspraken na en werken accuraat en snel. Mijn eventuele volgende zaak gaat weer naar Onyx Advocaten. Lof!!

dhr. G. van Langeveld

Vecht je ontslag op staande voet aan

Kortom, als je wordt geconfronteerd met een ontslag (op staande voet), dan is het altijd raadzaam om een specialist in te schakelen. Onze advocaten hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en dan met name het ontslagrecht. We vertellen je graag meer over wat we voor je kunnen betekenen. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Je kunt dat doen via het contactformulier op onze website, of door te bellen of mailen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn je rechten bij een ontslag op staande voet?

Je kan een ontslag op staande voet altijd aanvechten. Een werkgever moet zich aan strenge voorwaarden houden, wil hij een werknemer op staande voet ontslaan. Indien je werkgever niet aan alle voorwaarden voldoet, dan is het ontslag op staande voet vernietigbaar. Dit betekent dat je het ontslag op staande voet via de kantonrechter met succes kan aanvechten. Laat het ontslag altijd toetsen door een expert in het ontslagrecht, Onyx Advocaten helpt je te bepalen of het ontslag terecht of onterecht is. Bel ons via 073 – 303 58 57 en maak een afspraak.

Wat is een dringende reden voor ontslag?

Een werkgever kan een werknemer alleen op staande voet ontslaan als er sprake is van een dringende reden voor ontslag. Onder dringende redenen vallen ernstige misdragingen, zoals diefstal, fraude, mishandeling en werkweigering. Incidenten als te laat komen vormen in principe geen aanleiding voor ontslag. Bovendien tellen zaken als onvoldoende functioneren, een reorganisatie of het niet halen van gestelde doelen ook niet als dringende redenen.

Kan je ontslagen worden zonder waarschuwing?

Bij een ontslag op staande voet moet direct (onverwijld) na het incident of gedraging aan jou duidelijk worden gemaakt dat je op staande voet bent ontslagen. Ook de dringende reden moet direct (onverwijld) aan jou worden medegedeeld, zodat je de reden van het ontslag weet. Een waarschuwing is dus niet nodig.

Hoe te reageren op een ontslag op staande voet?

Wanneer je op staande voet ontslagen bent, moet je direct actie ondernemen. Indien mogelijk moet je namelijk binnen twee maanden een gerechtelijke procedure opstarten. Om vast te stellen of dit mogelijk is, kun je een aantal stappen doorlopen. De eerste stap is nagaan of je ontslag op staande voet wel rechtmatig en terecht is. De tweede stap: zorg ervoor dat je niets ondertekent, vraag eerst om een kopie. Als laatste dien je zo snel mogelijk te laten weten dat je het niet eens bent met het ontslag op staande voet. Dit kan bijvoorbeeld via een aangetekende brief. Het is raadzaam om bij dit traject direct juridische hulp in te schakelen. Bel Onyx Advocaten via 073 – 303 58 57 en roep onze hulp in.

Ontslag op staande voet werknemer 1

laatste nieuws

Ontslag op staande voet werknemer 2
Een huurovereenkomst opstellen: wat moet er in staan?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap