Ontslag op staande voet werknemer 1
Ontslag op staande voet werknemer 1

Gespecialiseerde advocaat

Heldere prijsafspraken

Vrijblijvend eerste advies

Direct actie

Ontslag op staande voet aanvechten

Ben je op zoek naar informatie over het aanvechten van ontslag op staande voet? Als je op staande voet ontslagen wordt, staat je wereld ineens op zijn kop. Je bent hier niet vooraf over geïnformeerd en mogelijk komt het zelfs compleet als een verrassing. Opeens valt je bron van inkomen weg. Ook heb je geen recht op een WW-uitkering, omdat je verwijtbaar werkloos bent. Dit heeft natuurlijk een flinke impact op jouw persoonlijke situatie en het is dan ook begrijpelijk als je het ontslag op staande voet wilt aanvechten.

Informatie voor de werknemer: ontslag op staande voet

Bij een ontslag (op staande voet) is je werkgever gebonden aan de regels uit het ontslagrecht. Een werkgever kan je daarom niet zomaar ontslaan. Onyx Advocaten zijn specialisten in het ontslagrecht en kunnen jou helpen te bepalen of het ontslag terecht of onterecht is.

Er zijn diverse redenen die als legitieme grondslag voor een ontslag op staande voet kunnen dienen. Onder dringende redenen vallen onder meer diverse ernstige misdragingen op het werk, zoals: diefstal, fraude, mishandeling of werkweigering.

Gevolgen van een ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet komt er per direct en zonder tussenkomst van een kantonrechter een einde aan de arbeidsovereenkomst. Je ontvangt vanaf dat moment geen loon meer en je hebt geen recht op een transitievergoeding. Verder komt je recht op een WW-uitkering te vervallen, omdat je volgens het UWV dan verwijtbaar werkloos bent. Verder moet je eventueel ook nog een schadevergoeding aan je werkgever betalen, omdat je werkgever mogelijk schade lijdt als gevolg van het plotselinge ontslag.

Voorwaarden voor op staande voet ontslag

Een ontslag op staande voet heeft dus grote gevolgen voor jou als werknemer. Om je te beschermen tegen een onterecht ontslag, stelt de wetgever daarom strenge eisen aan de werkgever, voordat men een werknemer rechtsgeldig op staande voet kan ontslaan. De drie belangrijkste voorwaarden zijn de volgende:

 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag.
 2. Het ontslag moet direct (onverwijld) na het incident of gedraging worden gegeven.
 3. De dringende reden moet direct (onverwijld) aan jou worden medegedeeld, zodat je weet waarom je op staande voet bent ontslagen.

Voorwaarde 1:

dringende reden voor ontslag

Je mag enkel op staande voet ontslagen worden wanneer er sprake is van een dringende reden. Hierbij kun je denken aan een ernstige misdraging vanuit jou, zoals het stelen van spullen, mishandeling of verduistering, het schenden van een geheimhoudingsplicht of werkweigering in sommige gevallen. Meer incidentele gevallen, zoals soms te laat komen, vormen onvoldoende aanleiding om van een dringende reden te kunnen spreken. Ook het onvoldoende functioneren, een aangekondigde reorganisatie of het niet halen van gestelde doelen vormen geen dringende reden voor ontslag.

Bij de beoordeling of er sprake is van een dringende reden spelen persoonlijke omstandigheden altijd een rol. Je leeftijd, hoe lang je al in dienst bent en je functioneren tot nu toe zijn dus allemaal factoren die meewegen. De bewijslast om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake was van een dringende reden ligt altijd bij de werkgever.

Voorwaarde 2:

onverwijldheid

Met deze voorwaarde wordt bedoeld dat je werkgever direct na het incident (of de ontdekking daarvan) overgaat tot op staande voet ontslag. De juridische term hiervoor is ‘onverwijldheid’. De werkgever mag op basis van deze voorwaarde dus niet eerst nadenken over de maatregelen die na een incident getroffen dienen te worden, om vervolgens na een dag alsnog het ontslag mede te delen. Wel mag de werkgever in sommige situaties tijd uittrekken om een incident te onderzoeken. Om vervolgens te kunnen beoordelen of ontslag op staande voet op zijn plaats is.

Voorwaarde 3:

direct medegedeeld

Nadat het incident heeft plaatsgevonden of de werkgever dit ontdekt heeft, dient het ontslag je ook direct medegedeeld te worden. Het is dus niet toegestaan voor een werkgever om direct te besluiten je te ontslaan, maar jou dit pas een dag of week later te vertellen. In veel gevallen zal ontslag op staande voet direct mondeling gegeven worden, om vervolgens schriftelijk bevestigd te worden.

De motivering voor het ontslag kan later ook niet meer gewijzigd worden. Deze dient hetzelfde te zijn op het moment van ontslaan. Daar mogen later dus geen aanvullende redenen aan toegevoegd worden. Voor een werkgever is het dus erg belangrijk deze motivatie vanaf het moment van ontslag goed te formuleren, aangezien de positie van de werkgever in een zaak niet meer op een later moment versterkt kan worden.

In welke situaties is ontslag niet toegestaan?

Er zijn diverse omstandigheden waarin je wettelijke bescherming geniet tegen ontslag. Dit worden opzegverboden genoemd. Voorbeelden van situaties waarin je niet ontslagen kunt worden door je werkgever zijn:

 • Gedurende de eerste twee jaar van je ziekte;
 • Wanneer je werkgever na ziekte onvoldoende heeft geholpen bij de re-integratie;
 • Als je zwanger bent, of zwangerschaps- of bevallingsverlof hebt;
 • De eerste 6 weken nadat je na een zwangerschap weer bent gaan werken;
 • Als je arbodeskundige bent;
 • Indien je met een (buitenlandse) militaire dienstplicht bezig bent;
 • Tijdens de overgang van een onderneming naar een andere;
 • Omdat je lid bent van een vakbond;
 • In het geval je ouderschaps- of zorgverlof wil opnemen;

Je ontslag op staande voet aanvechten

Indien je werkgever niet aan alle voornoemde voorwaarden voldoet, dan is het ontslag op staande voet vernietigbaar. Dit betekent dat je het ontslag op staande voet via de kantonrechter met succes kan aanvechten. Indien de kantonrechter oordeelt dat het ontslag onterecht is, dan heeft dit grote gevolgen voor de werkgever.

Het kan bijvoorbeeld worden vernietigd, waardoor je alsnog recht hebt op loondoorbetaling. Indien je niet meer wilt terugkeren bij je werkgever, dan kan de kantonrechter ook een billijke vergoeding toekennen. Het is daarom heel belangrijk dat je goed laat toetsen of het op staande voet ontslag voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Hoe kun je een ontslag op staande voet aanvechten?

Indien je op staande voet bent ontslagen, dan dien je altijd actie te ondernemen. Indien je werkgever niet aan alle voorwaarden voldoet, dan is het ontslag namelijk alsnog vernietigbaar. Dit ongeacht of het ontslag terecht of onterecht is. Indien je bijvoorbeeld op staande voet bent ontslagen, omdat je een diefstal hebt begaan (dringende reden), dan is het ontslag niet rechtsgeldig indien de werkgever niet aan de overige voorwaarden voldoet (onverwijld geven en/of onverwijld mededelen van de dringende reden). Verder kan altijd worden geprobeerd om alsnog tot een oplossing te komen met je werkgever.

Indien je op staande voet bent ontslagen, dan dien je dit daarom altijd te laten toetsen door de specialisten van Onyx Advocaten. Het aanvechten kan vervolgens op twee manieren gebeuren.

Schikking

In de praktijk blijkt dat er vaak alsnog overeenstemming kan worden bereikt over het ontslag in de vorm van een schikking. Er worden dan onderlinge afspraken vastgelegd en het ontslag op staande voet wordt dan ingetrokken, zodat je weer aan het werk kunt. Het op staande voet ontslag kan ook worden omgezet in een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Voor jou als werknemer heeft dit als voordeel dat je alsnog recht hebt op een WW-uitkering en er financiële afspraken kunnen worden gemaakt, zodat je toch jouw loon of een ontslagvergoeding ontvangt. Verder loop je niet het risico dat de kantonrechter in je nadeel beslist over het gegeven ontslag op staande voet.

Gerechtelijke procedure

Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met je werkgever en je je niet neerlegt bij het gegeven ontslag, dan is een gerechtelijke procedure noodzakelijk. Het ontslag wordt dan via de kantonrechter aangevochten. Dit moet gebeuren binnen twee maanden nadat het ontslag op staande voet is gegeven. Via een verzoekschrift wordt dan gevraagd om het loon door te betalen en het ontslag terug te draaien (vernietigen). Je kunt daarnaast vragen om het ontslag in stand te laten, maar dit wel te compenseren door een financiële vergoeding toe te kennen.

Hierbij kun je aanspraak maken op een drietal vergoedingen, te weten;

 1. Transitievergoeding
 2. Vergoeding wegens het niet in acht nemen van de wettelijke opzegtermijn;
 3. Billijke vergoeding

Wat kun je doen als je jouw ontslag op staande voet wilt aanvechten?

Als je op staande voet ontslagen bent en je het daarmee oneens bent, is het verstandig om een aantal stappen te doorlopen. Door deze stappen te doorlopen is de kans groter dat je in het gelijk gesteld wordt, als je besluit je ontslag aan te vechten.

Stap 1:

ga na of je ontslag op staande voet wel rechtmatig en terecht is

Zoals hierboven beschreven zijn er een aantal voorwaarden waar een ontslag op staande voet aan dient te voldoen om rechtmatig te zijn. Er moet dus sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag, het ontslag dient direct te volgen na de gebeurtenis, je dient direct te zijn ingelicht over de reden van je ontslag, en je werkgever dient te kunnen bewijzen dat de gebeurtenis die de dringende reden vormt heeft plaatsgevonden.

Stap 2:

zorg dat je nog niets hebt ondertekend

Als je werkgever je vraagt om iets te ondertekenen, doe dit dan niet. Vraag eerst om een kopie van hetgeen ondertekend dient te worden, zodat je dit mee naar huis kunt nemen en rustig kunt doorlezen. Mogelijk doe je met een dergelijke ondertekening namelijk afstand van bepaalde rechten, wat gevolgen kan hebben als je jouw zaak wilt aanvechten.

Stap 3:

maak snel en duidelijk kenbaar dat je het niet met je ontslag eens bent

Nadat je op staande voet ontslagen bent, dien je zo snel als mogelijk te laten weten dat je het daar absoluut niet mee eens bent. Dit kun je het beste via een aangetekende brief, waarin je tevens aangeeft om bereid te zijn door te werken als je werkgever dat zou willen.


Schakel daarnaast juridische hulp in om je bij te staan. Een jurist kan je met zijn juridische expertise beter adviseren over het verdere verloop en je bijstaan tijdens je zaak. Hierdoor is de kans op een goede afwikkeling en het terugdraaien van je ontslag groter.

Wat zeggen klanten over Onyx Advocaten?

Heel erg tevreden zijn wij over de service en expertise van Onyx Advocaten. Door verder te denken hebben we uiteindelijk sneller dan verwacht alles kunnen afhandelen met onze debiteuren. Martijn van Hurne is een echte expert op dit gebied en heel prettig om mee samen te werken. Hij komt met creatieve en pro-actieve oplossingen. Daarnaast is de bereikbaarheid 100%.

mevr. N. Storms-Jansen – Stichting SPARK Campus

Namens Stichting ’t Verzetje (Zwemclub) heb ik Onyx Advocaten gevraagd een vordering te incasseren.

Een paar kwalificaties die mij direct opvielen:

– snelle respons en actie,

– tactvolle benadering en aanpak,

– prettige samenwerking.

Uiteraard zijn er meer, die in het geheel hebben geleid tot een uitstekend resultaat.

dhr. C. Lavina, Stichting ‘t Verzetje

Onyx Advocaten is een serieuze en oprechte partij. Mij hebben ze zeer goed geholpen. Komen afspraken na en werken accuraat en snel. Mijn eventuele volgende zaak gaat weer naar Onyx Advocaten. Lof!!

dhr. G. van Langeveld

Je ontslag op staande voet aanvechten met Onyx Advocaten

Kortom, indien je wordt geconfronteerd met een ontslag (op staande voet), dan is het altijd raadzaam om Onyx Advocaten in te schakelen. Onze advocaten hebben veel kennis van het contractenrecht en arbeidsrecht. Wij vertellen je graag meer over wat we voor je kunnen betekenen. Neem daarom direct contact met ons op voor meer vrijblijvende informatie. Je kunt dat doen via het contactformulier op onze website, per e-mail, of door ons een belletje te geven.

Veelgestelde vragen

Wat zijn je rechten bij een ontslag op staande voet?

Je kan een ontslag op staande voet altijd aanvechten. Een werkgever moet zich aan strenge voorwaarden houden, wil hij een werknemer op staande voet ontslaan. Indien je werkgever niet aan alle voorwaarden voldoet, dan is het ontslag op staande voet vernietigbaar. Dit betekent dat je het ontslag op staande voet via de kantonrechter met succes kan aanvechten. Laat het ontslag altijd toetsen door een expert in het ontslagrecht, Onyx Advocaten helpt je te bepalen of het ontslag terecht of onterecht is. Bel ons via 073 – 303 58 57 en maak een afspraak.

Wat is een dringende reden voor ontslag?

Een werkgever kan een werknemer alleen op staande voet ontslaan als er sprake is van een dringende reden voor ontslag. Onder dringende redenen vallen ernstige misdragingen, zoals diefstal, fraude, mishandeling en werkweigering. Incidenten als te laat komen vormen in principe geen aanleiding voor ontslag. Bovendien tellen zaken als onvoldoende functioneren, een reorganisatie of het niet halen van gestelde doelen ook niet als dringende redenen.

Kan je ontslagen worden zonder waarschuwing?

Bij een ontslag op staande voet moet direct (onverwijld) na het incident of gedraging aan jou duidelijk worden gemaakt dat je op staande voet bent ontslagen. Ook de dringende reden moet direct (onverwijld) aan jou worden medegedeeld, zodat je de reden van het ontslag weet. Een waarschuwing is dus niet nodig.

Hoe te reageren op een ontslag op staande voet?

Wanneer je op staande voet ontslagen bent, moet je direct actie ondernemen. Indien mogelijk moet je namelijk binnen twee maanden een gerechtelijke procedure opstarten. Om vast te stellen of dit mogelijk is, kun je een aantal stappen doorlopen. De eerste stap is nagaan of je ontslag op staande voet wel rechtmatig en terecht is. De tweede stap: zorg ervoor dat je niets ondertekent, vraag eerst om een kopie. Als laatste dien je zo snel mogelijk te laten weten dat je het niet eens bent met het ontslag op staande voet. Dit kan bijvoorbeeld via een aangetekende brief. Het is raadzaam om bij dit traject direct juridische hulp in te schakelen. Bel Onyx Advocaten via 073 – 303 58 57 en roep onze hulp in.

laatste nieuws

Betalingsachterstanden
Betalingsachterstanden: explosieve groei verwacht

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2022   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap