Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben?

Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied dat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers regelt. Voor werkgevers is het arbeidsrecht van belang om de onderneming te beschermen. Zo kunnen arbeidsconflicten en risico’s zoveel mogelijk vermeden worden. Voor de bepaling van hun positie is het arbeidsrecht ook voor werknemers belangrijk. In deze blog wordt daarom nader ingegaan op de vraag: ‘Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben?’
Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben? 1

Bescherming van de onderneming

Ten eerste draagt een goede kennis van het arbeidsrecht bij aan de bescherming van de onderneming. Aan de hand van de wettelijke regels en plichten is de werkgever in staat om correct te handelen in talloze situaties op de werkvloer. Daarnaast kan de werkgever met een goede arbeidsovereenkomst er voor zorgen dat een werknemer niet ongemotiveerd raakt. Overstappen naar een concurrent wordt daarmee onaantrekkelijk. Dit kan overigens ook voorkomen worden door in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen.

Aan de andere kant kan overtreding van de regels ook negatieve gevolgen hebben voor de onderneming. Zo kan in het slechtste geval een loonsanctie worden opgelegd aan de werkgever, indien er geen correcte afspraken over loonbetaling worden gemaakt.

Bescherming van de werknemer

Ten tweede zorgt het arbeidsrecht voor bescherming van de werknemer. Diverse wetten en regels zorgen ervoor dat een werknemer niet zomaar ontslagen kan worden. Daarbij kun je denken aan de diverse ontslagverboden en termijnen, die in acht genomen moeten worden.

Daarnaast is het recht op een passend loon en goede arbeidsomstandigheden opgenomen in het arbeidsrecht. Werknemers hebben tevens recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Bij ziekte hebben zij recht op doorbetaling van hun loon.

Allerlei regels, die erop gericht zijn om een correcte behandeling van de werknemer te waarborgen en hem gemotiveerd te houden.

Concurrentiebeding

Zoals hiervoor aangegeven komt het in de praktijk steeds vaker voor dat de werkgever een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opneemt. Een concurrentiebeding houdt in dat de werknemer gedurende een bepaalde tijd na uitdiensttreding niet mag werken voor concurrenten. De werkgever beschermt daarmee zijn onderneming.

Een concurrentiebeding dient echter wel aan enkele wettelijke eisen te voldoen. Deze dient namelijk altijd schriftelijk te zijn overeengekomen. Bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt zelfs een extra vereiste. In dat geval dient namelijk schriftelijk gemotiveerd worden waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is ter bescherming van de bedrijfsbelangen van de werkgever. Mocht er geen schriftelijke motivering zijn opgenomen of blijkt dat het concurrentiebeding niet noodzakelijk blijkt te zijn, dan kan er door de werkgever geen beroep gedaan worden op het concurrentiebeding.

Tenslotte kan een werknemer een concurrentiebeding altijd via een rechter ongedaan laten maken, indien hij onevenredig wordt benadeeld door het concurrentiebeding.

Voorkomen van arbeidsconflicten

Een derde aspect van het arbeidsrecht is dat het kan helpen om arbeidsconflicten te voorkomen. Als werkgevers en werknemers allebei weten wat hun rechten en plichten zijn, kunnen zij goede afspraken maken met elkaar. Op die manier kunnen mogelijke conflicten in een vroeg stadium worden voorkomen.

Als er toch een conflict ontstaat, kunnen beide partijen terugvallen op de gemaakte afspraken. Door kennis over ontslag, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim en andere aspecten van het arbeidsrecht kunnen partijen daarnaast beter hun positie bepalen. Hierdoor kunnen de betrokken partijen snel tot de kern komen en naar een oplossing werken. Een arbeidsrecht advocaat kan hier ook bij helpen.

Verantwoordelijkheid

Ten vierde is het kennen van het arbeidsrecht niet alleen belangrijk om problemen te voorkomen, maar ook om voor verantwoordelijkheid te zorgen. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om werknemers op een correcte manier te behandelen. Met kennis van het arbeidsrecht kan een werkgever beter bepalen welke arbeidsvoorwaarden zij moet bieden  aan de werknemer en welke verplichtingen zij heeft ten opzichte van de werknemer.

Werknemers hebben op hun beurt de verantwoordelijkheid om zich aan de regels te houden en hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. De werknemer is verplicht om de overeengekomen arbeidsuren te maken. Daarnaast dient hij zich bij ziekte tijdig te melden en mee te werken aan onderzoek, behandeling en re-integratieverplichtingen indien mogelijk.

Een goede wisselwerking tussen de werkgever en de werknemer zal niet alleen voor betere kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden zorgen, maar wellicht zelfs tot langere dienstverbanden. Een win-win situatie voor de onderneming.

Risico's vermijden

Tot slot is het kennen van het arbeidsrecht belangrijk om risico's te vermijden. Als werkgevers of werknemers zich niet aan de regels houden, kunnen zij in de problemen komen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld een boete krijgen of aansprakelijk worden gesteld voor schade, die hun werknemers lijden als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden. Werknemers kunnen hun baan verliezen of financiële schade lijden als gevolg van onjuist handelen van de werkgever.

Door kennis van het arbeidsrecht kunnen werkgevers en werknemers deze risico's vermijden. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld door het opstellen van duidelijke arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden voorkomen dat zij onbedoeld de wet overtreden. Werknemers kunnen door het kennen van hun rechten en plichten voorkomen dat zij ongewenste situaties accepteren. Op die manier ontstaat er een positieve wisselwerking.

Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben?

In deze blog heb je antwoord gekregen op de vraag: ‘Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben?’. Door op de hoogte te zijn van de regels en verplichtingen kunnen werkgevers en werknemers zorgen voor een betere bedrijfsvoering in allerlei opzichten. Ook conflicten kunnen snel tot de kern worden gebracht.

Heb jij nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Of wil je meer weten over het arbeidsrecht? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de arbeidsrecht advocaten. Zij helpen je graag verder.

Door Martijn van Hurne | 5 mei 2023 | Nieuws

laatste nieuws

Waarom is het belangrijk om kennis van het arbeidsrecht te hebben? 3
Is de duur van een opgelegd stadionverbod redelijk?

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap