Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli aanstaande zal de ‘Wet goed verhuurderschap’ in werking treden. Met de invoering van deze wetgeving gelden er vanaf voornoemde datum aanvullende regels voor de verhuur van woonruimte. De wetgever wil met de invoering van de Wet goed verhuurderschap ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en/of tegengaan. Tegelijkertijd moet de wet woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten (meer) beschermen. Zo krijgen gemeenten meer mogelijkheden om misstanden in de (ver)huurbranche tegen te gaan. In deze blog lees je meer over deze wet.
Wet goed verhuurderschap 1

Juridisch kader

In Afdeling 2, Titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staan enkele verplichtingen opgenomen voor de verhuurder. Zo dient de verhuurder de gehuurde zaak ter beschikking van de huurder te stellen. Ook moet de verhuurder gebreken verhelpen, indien dit de huurder schaadt in zijn huurgenot. Dit laatste kan leiden tot een verlaging van de huurprijs, maar daar houdt het een heel eind op.

Het voorgaande staat tot nu toe in schril contrast met de verplichtingen van de huurder (het huurderschap). Wanneer een huurder zich niet heeft gedragen zoals het een goed huurder betaamt, dan is dat een directe aanleiding voor het beëindigen van de huurovereenkomst (art. 7:274 BW). Bij ‘slecht huurderschap’ kan bv. gedacht worden aan het veroorzaken van overlast of het structureel te laat of onvolledig betalen van de huur.

Er zijn tot op heden echter geen vergelijkbare richtlijnen voor het ‘verhuurderschap’. De wetgever heeft daarom besloten om deze leemte op te vullen met de ‘Wet goed verhuurderschap’.

Wat is goed verhuurderschap?

Ten eerste heeft de wetgever in de Wet goed verhuurderschap opgenomen dat verhuurders met ingang van 1 juli 2023 aan bepaalde regels moeten voldoen. [1]

De belangrijkste regels zijn:

  1. Geen discriminatie;
  2. Geen intimidatie;
  3. Verbod op mondelinge huurovereenkomst;
  4. Het opstellen van (schriftelijk )beleid en het uitvoeren daarvan om discriminatie tegen te gaan;
  5. Een maximale waarborgsom van twee maanden (kale) huur;
  6. De huurder schriftelijk informeren over zijn rechten en plichten, over de afspraken omtrent de waarborgsom en de regels omtrent servicekosten, alsook over de contactgegevens van de (eventuele) beheerder en de contactgegevens van het plaatselijke meldpunt voor ongewenst verhuurdersgedrag.

Wat zijn de mogelijke sancties?

Ten tweede heeft de wetgever vastgesteld welke sancties er kunnen worden opgelegd, indien de verhuurder zich niet aan de nieuwe regels houdt. De gemeenten zijn door de wetgever aangesteld om de regels uit de nieuwe wetgeving te handhaven.

Hierbij hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om bij een overtreding van de  regels een bestuurlijke boete op te leggen van maximaal € 22.500,-. Als er sprake is van een herhaalde overtreding, dan kan deze boete zelfs oplopen tot maximaal € 90.000,-.

Daarnaast kunnen gemeenten voor de verhuur van woningen in bepaalde wijken, waar sprake is van misbruik van kwetsbare positie van huurders, een vergunning verplicht stellen. De gemeente kan in dat geval één of meerdere voorwaarden verbinden aan een dergelijke vergunning voor de verhuur van woonruimte. Deze voorwaarden staan in de wet benoemd en er is geen mogelijkheid voor gemeenten om daar op lokaal niveau aanvullende voorwaarden aan te stellen.

Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels?

Zoals aangegeven gaat de nieuwe wetgeving in per 1 juli 2023. De nieuwe regels zullen (voor een groot deel) gaan gelden voor huurovereenkomsten, die na de invoering van de Wet goed verhuurderschap tot stand zijn gekomen.

Daarnaast geldt bijvoorbeeld voor de informatieplicht richting huurder in een eerdere huurovereenkomst, die vóór de inwerkingtreding is afgesloten, een overgangstermijn van één (1) jaar.

Conclusie

De Wet goed verhuurderschap zal de nodige inspanningen gaan vereisen van verhuurders bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten en bij het verstrekken van informatie aan bestaande huurders. Hoe de regels in de praktijk zullen uitpakken, zal moeten blijken. Ook de rechtspraak zal zich hier verder over moeten gaan uitlaten.

Heb jij vragen naar aanleiding van de Wet goed verhuurderschap en de gevolgen hiervan op jouw situatie? Of wil je advies of jouw huurovereenkomst voldoet aan de nieuwe regels? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de andere huurrecht advocaten van Onyx Advocaten via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

mr. Milan van Lith

[1] - De volledige wet vind je hier.

Door Milan van Lith | 28 juni 2023 | Nieuws

Wet goed verhuurderschap 2

laatste nieuws

Wet goed verhuurderschap 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap