Milan van Lith

Milan van Lith

Veelgemaakte fouten door debiteuren die leiden tot het inschakelen van een incassobureau

Veelgemaakte fouten door debiteuren
Het is een situatie die zowel voor bedrijven als voor particulieren onnodige energie kost. Het inschakelen van een incassobureau om openstaande vorderingen te incasseren. Hoewel in principe niemand bewust in financiële problemen terechtkomt, zijn er veelgemaakte fouten van debiteuren waarneembeer. Deze fouten leiden er vaak toe dat een schuldeiser zich genoodzaakt ziet om een incassobureau in te schakelen. In deze blog lees je meer over deze veelgemaakte fouten. Ook lees je over de acties, die een debiteur (of schuldeiser) kan nemen om deze fouten te vermijden.

Mag de ‘tenzij-bepaling’ van artikel 6:265, lid 1 BW contractueel worden uitgesloten?

tenzij-bepaling
In Nederland staat het partijen veelal grotendeels vrij om de inhoud, werking en vorm van een overeenkomst zelf te bepalen. Tenzij er sprake is van dwingend recht. Het is echter niet altijd duidelijk of een wetsartikel van dwingend of regelend recht is. Dit is in sommige gevallen echter van essentieel belang. Zo werd recent aan de Hoge Raad de vraag voorgelegd of partijen in de (huur)overeenkomst van de ‘tenzij-bepaling’ van artikel 6:265, eerste lid Burgerlijk Wetboek (BW) konden afwijken. In het arrest d.d. 7 juli jl. heeft de Hoge Raad hierop een antwoord geformuleerd. Je leest hierover meer in deze blog.

Wet goed verhuurderschap

wet goed verhuurderschap
Op 1 juli aanstaande zal de ‘Wet goed verhuurderschap’ in werking treden. Met de invoering van deze wetgeving gelden er vanaf voornoemde datum aanvullende regels voor de verhuur van woonruimte. De wetgever wil met de invoering van de Wet goed verhuurderschap ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en/of tegengaan. Tegelijkertijd moet de wet woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten (meer) beschermen. Zo krijgen gemeenten meer mogelijkheden om misstanden in de (ver)huurbranche tegen te gaan. In deze blog lees je meer over deze wet.

Wat valt er onder huurrecht?

Wat valt er onder huurrecht
Het huurrecht is een complex rechtsgebied dat zich richt op de regels en wetten rondom het huren en verhuren van vastgoed, zoals woonruimte en bedrijfsruimte. Het huurrecht kent allereerst enkele algemene regels voor huur. Daarnaast zijn er specifieke regels van toepassing op de verschillende soorten verhuur. Denk hierbij aan de huur van een woonruimte, de verschillende soorten bedrijfsruimtes en de regeling 'koop breekt geen huur'. In deze blog krijg je inzage in het antwoord op de vraag: ‘Wat valt er onder huurrecht?’.

Welke wetten beschermen de huurder?

Welke wetten beschermen de huurder
De Nederlandse regelgeving is er op gericht om de huurder te beschermen. De belangrijkste reden hiervoor is het uitgangspunt dat iedereen een dak boven zijn hoofd zou moeten hebben. De verhuurder mag een huurovereenkomst om die reden al niet zomaar opzeggen. Alleen bij tijdelijke (ver)huur geldt beperkte huurbescherming. In uitzonderingsgevallen heb je helemaal geen huurbescherming, zoals bijvoorbeeld bij een dienstwoning. In deze blog lees je meer over: ‘Welke wetten beschermen de huurder?’.

Wat moet ik doen met een (onterechte) rekening van een incassobureau of bedrijf?

Wat moet ik doen met een (onterechte) rekening van een incassobureau of bedrijf
Helaas komt het steeds vaker voor. Je ontvangt onverwachts een brief van bedrijf of een incassobureau, waarin de betaling van een rekening wordt gevraagd. Op dat moment is het belangrijk om direct te controleren of de brief klopt. Er zijn namelijk tal van situaties denkbaar, waarin je de rekening niet (meer) hoeft te betalen. Het kan ook zo zijn dat je de rekening wel moet betalen. In de brief lees je dan meer informatie over de manier waarop de rekening betaald moet worden. In deze blog lees je meer over: Wat moet ik doen met een (onterechte) rekening van een incassobureau of bedrijf?

Prostitutie in huurwoning: een reden voor ontruiming?

prostitutie in huurwoning
Een vrouw gebruikt haar (sociale) huurwoning voor prostitutie activiteiten. Dit vormt voor de woningbouwvereniging reden om bij de kantonrechter een procedure te starten. Hierbij vordert zij o.a. ontruiming van de huurwoning. De woningbouwvereniging stelt namelijk dat de vrouw ernstig tekort schiet in de nakoming van de huurovereenkomst, doordat zij de huurwoning gebruikt als seksinrichting. Maar is prostitutie in huurwoning wel een reden voor ontruiming? Lees meer in deze blog.

Medewerking huurder is vereist!

Medewerking huurder is vereist
Vaak gaat het in het huurrecht om geschillen, waarbij de vraag voor ligt of de verhuurder een bepaald gebrek moet herstellen. En of de verhuurder de schade – die is geleden als gevolg van dit gebrek – dient te vergoeden. Echter, de huurder heeft op zijn beurt ook verschillende verplichtingen ten aanzien van het herstel van gebreken. In deze blog lees je meer over de verplichtingen van een huurder.

Afspraken op een bierviltje

Afspraken op een bierviltje
Een situatie waarin velen zich mogelijkerwijs zullen herkennen: je zit in de kroeg en na verloop van tijd komen er allerlei ideeën en afspraken op tafel. Uiteindelijk staan de afspraken op een bierviltje. Op dat moment lijken de gemaakte afspraken een gouden greep, maar de volgende ochtend blijkt al snel het tegendeel. In vrijwel de meeste gevallen worden de afspraken door de aanwezigen vergeten en het enige gevolg aan die avond is een kater. Uit een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag blijkt echter dat er tijdens zo’n avond ook juridische bindende afspraken kunnen worden gemaakt.

Ontruiming woning? Denk aan de belangen van het kind!

ontruiming woning
Een huurder laat al meer dan drie maanden de huur onbetaald. Voor de verhuurder is daarmee de maat vol. Hij vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Volgens vaste rechtspraak rechtvaardigt een huurachterstand van drie maanden of meer immers de ontbinding. En daarmee ook de ontruiming woning. Toch is het in de (rechts)praktijk niet zo zwart-wit als dat het lijkt. Dit bevestigt de rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van 20 mei 2022. De kantonrechter dicht in de uitspraak een doorslaggevende rol toe aan het belang van het kind.