De gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP voor schuldenaren

Op 1 juli jl. heeft de faillissementswet een grote wijziging ondergaan op het gebied van de WSNP. Wanneer er sprake is van veel openstaande schulden en geen uitzicht op afbetaling, dan kan er een verzoek worden gedaan om toegelaten te worden tot de WSNP. In de volksmond wordt dit ook wel de schuldsanering genoemd. In deze blog lees je meer over hoe de WSNP in zijn werk gaat. Daarbij wordt uitdrukkelijk ingegaan op de gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP voor schuldenaren.
De gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP voor schuldenaren 1

Wat is de WSNP?

De afkorting 'WSNP' staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en wordt in de volksmond ook wel de (wettelijke) schuldsanering genoemd. Het is een regeling voor mensen met problematische schulden, zodanig dat deze schulden zonder hulp niet volledig afgelost kunnen worden.

Een verzoek tot toelating in de WSNP wordt gedaan bij de rechtbank. Er dient aan verschillende vereisten voldaan te worden, wil de schuldenaar toegelaten worden in de WSNP. De belangrijkste eisen zijn:

  1. De schuldenaar moet zelf niet meer in staat zijn om de schulden te kunnen betalen;
  2. Een voorafgaande schuldregeling via de gemeente dient aantoonbaar mislukt of onmogelijk te zijn;
  3. De schuldenaar moet te goeder trouw zijn ten aanzien van het ontstaan en het voortduren van de schulden;
  4. De schuldenaar moet zich houden aan de verplichtingen van de wettelijke schuldsanering.

Zodra de rechtbank het verzoek tot toelating in de WSNP toekent, krijgt de schuldenaar een WSNP-bewindvoerder toegewezen. Deze bewindvoerder controleert of de schuldenaar zich aan de regels houdt van de WSNP. De schuldenaar krijgt in deze periode van de bewindvoerder een vast bedrag per maand om van te leven. Hiervan kan de schuldenaar bijv. de vaste lasten en boodschappen betalen. De overige inkomsten worden apart gehouden, zodat de schulden van de schuldeisers met dit bedrag afbetaald kunnen worden.

Daarnaast laat de bewindvoerder de schuldeisers weten dat de schuldenaar is toegelaten tot de WSNP en vraagt hij een overzicht op van de schulden. De schuldenaar dient zich daarnaast in te spannen zoveel mogelijk inkomsten te genereren, zodat zoveel mogelijk schulden kunnen worden afgelost. Zo kan een bewindvoerder vragen om extra te gaan werken of om te gaan solliciteren, indien de schuldenaar minder dan 40 uren per week werkt. De schuldenaar moet hieraan meewerken. Daarnaast dient de schuldenaar alles wat hij meer verdient dan het vaste bedrag per maand over te maken op de boedelrekening. Ten slotte mag een schuldenaar geen nieuwe schulden maken ten tijde van de WSNP.

Welke schulden vallen onder de WSNP?

In eerste instantie vallen alle schulden, die een schuldenaar heeft opgelopen, onder de WSNP. Toch bestaan er enkele uitzonderingen, welke opgenomen zijn in de wetgeving. Dit houdt in dat de schuldenaar deze schulden alsnog zelf dient te betalen, ook nadat een schuldenaar een schone lei heeft verkregen. Het gaat in dat geval om schulden die zijn ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling, zoals bijvoorbeeld een geldboete. Maar ook een studieschuld bij DUO valt buiten de WSNP.

Ten slotte mag een schuldenaar geen schulden maken ten tijde van het schuldsaneringstraject.

Het stopzetten van de WSNP

Het kan zo zijn dat een schuldeiser of de WSNP-bewindvoerder van mening zijn dat de schuldenaar zich niet aan de regels en verplichtingen van de WSNP houdt. Zij kunnen de rechter dan vragen om een tussentijdse beëindiging van de WSNP. Ook de toegewezen rechter-commissaris kan dit vragen aan de rechter. De schuldenaar kan zich verweren tegen dit verzoek.

Een WSNP kan tussentijds beëindigd worden, als er sprake is van een van de volgende situaties:

  • De schuldenaar komt de verplichtingen voortvloeiend uit de WSNP niet na;
  • De schuldenaar werkt niet goed mee aan de uitvoering van het WSNP-traject;
  • De schuldenaar kan zelf kiezen om de WSNP vroegtijdig te laten beëindigen;
  • De rechtbank kan nieuwe informatie verkrijgen over de schuldenaar, die tot beëindiging van de WSNP dient te leiden. Hiervan is bijv. sprake wanneer deze informatie tijdens de toelatingszitting van de schuldenaar al tot afwijzing zou hebben geleid.

De gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP

Indien de schuldenaar zich niet houdt aan de verplichtingen die voortvloeien uit de WSNP, dan kan de WSNP dus tussentijds beëindigd worden. Het tussentijds beëindigen van de WSNP heeft diverse nadelige gevolgen voor de schuldenaar.

Geen schone lei
Ten eerste ontvangt de schuldenaar in dat geval geen schone lei. Dit houdt in dat alle schulden zullen herleven en deze niet gesaneerd worden. Schuldeisers kunnen de openstaande vorderingen weer op de schuldenaar verhalen. Dit kunnen zij doen door bijvoorbeeld beslag te leggen op de inboedel, het loon of op de bankrekening van schuldenaar. De schuldenaar kan zelfs failliet verklaard worden.  Voor 1 juli 2023 kon de schuldenaar tien jaar lang geen nieuwe toegang tot de WSNP verkrijgen. Dit is echter veranderd door nieuwe wetgeving. Een schuldenaar kan, ook als deze in de afgelopen tien jaar al eerder in de WSNP heeft gezeten, toch voor een tweede keer toegelaten worden.

Persoonlijk faillissement
Ten tweede kan de rechter de schuldenaar dus ook failliet laten verklaren. Bij een faillissement kan de schuldenaar niet meer zelf beslissen over zijn geld of zijn bezittingen. De rechter benoemt hiervoor een curator. Mocht de curator tot de conclusie komen dat de schuldenaar niet genoeg inkomen heeft of de verkoop van de bezittingen van de schuldenaar niet genoeg geld oplevert, dan wordt het faillissement beëindigd wegens gebrek aan baten. De schulden van de schuldenaar worden dan niet betaald en de schuldeisers kunnen de schulden weer verhalen op de schuldenaar. De schuldenaar dient dan meestal ook de kosten van het faillissement te betalen.

Hoe verder na een tussentijdse beëindiging WSNP

Na de tussentijdse beëindiging van de WSNP zijn alle schulden van de schuldenaar weer opeisbaar. Schuldeisers kunnen de vorderingen weer verhalen, bijvoorbeeld door het leggen van beslag. Ook kan dit leiden tot het faillissement van schuldenaar. Het is dus ontzettend belangrijk om je als schuldenaar aan de vereisten van de WSNP te houden. Zo kan een schuldenaar na anderhalf jaar een schone lei verkrijgen, zodat het restant van de overgebleven schulden kwijtgescholden worden.

Meer weten over de gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP?

Mocht je naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over de gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP? Of heb je vragen over de WSNP in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact op met mij of één van de WNSP advocaten van Onyx Advocaten via de e-mail info@onyx-advocaten.nl of via de telefoon 073 – 303 58 57.

Door Iris van der Doelen | 29 november 2023 | Nieuws

De gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP voor schuldenaren 2

laatste nieuws

De gevolgen van tussentijdse beëindiging WSNP voor schuldenaren 3
De rol van technologie bij het innen van schulden

Contact

Openingstijden:

Op werkdagen geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Afspraak buiten kantoortijden mogelijk op aanvraag.

Bezoekadres:

Bruistensingel 100

5232 AC ‘s-Hertogenbosch

Postadres:

Postbus 1034

5200 BA ‘s-Hertogenbosch

© Copyright 2023   |  Algemene voorwaarden   |   Klachtenregeling   |   Disclaimer   |   Sitemap